Home Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PDF Drukuj Email
wtorek, 23 marca 2010 13:14

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

I Z SIŁOWNI

1. Hala sportowa administrowana jest przez Gminę Borowie zwaną dalej „administratorem”.

2. Hala sportowa otwarta jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00

w soboty i niedziele w godz. 15.00-22.00

3. W godzinach od 8.00 do 15.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Oświatowym w Borowiu oraz w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy.

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i prawnym, w tym grupom zorganizowanym.

5. Korzystanie z hali sportowej odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o harmonogram.

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom osób zatrudnionych przez administratora.

7. Korzystanie z hali sportowej jest odpłatne za wyjątkiem pkt 3.

8. Do hali sportowej nie mogą wchodzić osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które pod działaniem środków odurzających.

9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

· pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

· założenie właściwego obuwia sportowego tzw. "halówek" lub z białą podeszwą (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),

· na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia i żucia gumy,

· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,

· utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i
pomieszczeniach sanitarnych,

· podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub
pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,

· zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia
osobie prowadzącej zajęcia.

· Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.

10.Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

· wnosić i używać sprzętu niesportowego, materiałów i narzędzi
niebezpiecznych,

· wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i
bramkach,

· wchodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia,

· korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na
hali sportowej.

11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

13. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

14. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.

15. Administrator obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

16. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub administratorowi obiektu.

18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

19. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

20. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali sportowej.

21. Trenowanie w siłowni odbywać się powinno tylko pod nadzorem trenera, instruktora, nauczyciela.

22. Grupa zorganizowana (klasa) może przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, który jest odpowiedzialny za porządek w podległej grupie.

23. Po zajęciach szkolnych z siłowni mogą korzystać - bez nadzoru trenera, instruktora lub nauczyciela -osoby pełnoletnie a także osoby które ukończyły 17 lat, ale tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

24. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na siłowni tylko pod nadzorem trenera, instruktora lub nauczyciela.

25. Każdorazowe korzystanie z siłowni musi być zgłoszone administratorowi obiektu.

26. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do posiadania stroju oraz obuwia sportowego.

27. Zabrania się wchodzenia do sali ćwiczeń w okryciach wierzchnich i butach.

28. Na siłowni nie może przebywać mniej niż 2 osoby.

29. Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.

30. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

31. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

32. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej lub administratorowi.

33. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych
i mechanizmów służących do udźwigu ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów.
Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener lub osoba nadzorująca powinna sprawdzić stan techniczny urządzeń.

34. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

35. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel oraz osoby pełnoletnie korzystające z siłowni.

36. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować pracowników obsługi.

 

Poprawiony: piątek, 27 czerwca 2014 08:10